Pekit Kumang Gawai patut iya dikumbai‘Pekit Kumang Menyarung Gawai Dayak’

Dikarang Jacqueline David

Enti iya ukai Kumang ari Panggau Libau, semina ngerasukka ngepan Iban nya ke dikumbai Kumang Menyarung

NGEPAN KUMANG IBAN KE BETUL: Udah tu ila, bala indu kitai Iban ke deka enggau bepekit anang enda berati ke chara enggau tusun ngepan ke betul. Ukai nya ta tau dipasukka tua sebarang. — Gambar diberi Opis Kunsil Penyimpan enggau Penusun Adat Asal Menua Sarawak.

KUCHING: Konsep ‘Kumang’ kemaya diatu hari nyau nyadi ‘kebuah’ tauka batang randau ari tiap renggat kitai bansa Iban ke bela meri mayuh macham timbal ari serata menua Sarawak kelebih agi maya nyau deka semak enggau pengerami Hari Gawai laban maya pengerami hari besai baka nya mayuh macham pekit mantai ke pemajik ti bisi diatur, lalu ketebal agi nya pekit ‘Kumang Gawai’.

Leka jaku Kumang tu sudah endar disemaka enggau indu ke ngembuan gamal ke pemadu bajik lalu landik dalam semua macham pengawa baka betenun, ngebat, nganyam, enggau mayuh macham pengawa bukai ke sigi dikereja indu kitai Iban dulu kelia.

Kelimpah ari nya, iya sigi alai orang bukai belajar, endur orang betanya, ngulu ke orang tuai lalu ‘Kumang’ tu mega indu ti pemadu beberita sereta tampak nama.

Ukai semina bajik tang mega nemu lalu landik gawa sereta ngembuan ulah ke manah. Nya alai ari ‘Kumang’ tu meh kitai Iban endang ari dulu kelia suah endar besema ke indu ke bajik sereta tampun puji nya baka ‘kumang’.

Tang kemaya hari itu reti pemai nama ‘Kumang’ tu bisi nyibil mimit. Nama kebuah, laban reti ‘Kumang’ kemaya hari tu semina disema ke ba pemajik indu nya aja. Nya ke lalu ngujung ke pekit pemajik orang indu maya pengerami Hari Gawai lalu dikumbai ‘Kumang Gawai’.

Tang bakani ke pemai diri sida iya, kelebih agi mantai ke pemajik diri ba atas panggau. Bakani enggau pengelandik?

Enti kelia suba pengelandik Kumang sigi disema ke enggau pengelandik iya gawa baka betenun, ngebat, nganyam enggau mayuh macham pengawa indu Iban ke bukai, tang kemaya hari tu pengelandik tu disema ke enggau pemandai tauka pengelandik runding orang indu, ke selalu diuji nengah pengawa betanya saut, maya ke bepekit tu.

Lalu hari nya dia bala akim ulih nentuka sapa bagi ke patut nangkup gelar ‘Kumang Gawai’.

Tang taja pia, munyi ke dipadah ba atas tadi, pengerami pekit ‘Kumang Gawai’ tu nyau udah nerima mayuh macham timbal ke mayuh agi nya sida nya enda senang ati enggau atur pekit ‘Kumang Gawai’ kemaya hari tu, ke lebih agi enti orang ke enggau masuk pekit nya ukai nyelan indu Iban, nyau bansa bukai nyengkaum sida ke penakan. Orang ke patut enggau bepekit tu iya nya patut tulin indu Iban laban Kumang tu ga sigi indu Iban lalu enggi bangsa Iban ukai diungkup ke kitai ke bansa bukai.

Kena nentuka ke pekara tu, Berita Iban kemari bisi betemu sereta nanya Penulung Pemesai Pemansik Pengawa Rama ari Opis Kunsil Penyimpan enggau Penusun Adat Asal Menua Sarawak, Jimbun Tawai.

“Enti nitih ke jerita tuai tauka ensera kitai Iban, Kumang tu mayuh orang madahka iya anak Bujang Sebalu Ngenang, lalu diri menyadi enggau Tutong.

Lalu Tutong tu Tuai Rumah orang di menua Gelong. Menua Gelong Batu Nakung tu ku jerita tuai, bepenuduk ba sungai mit Batang Gelong ke bepampangka ai Batang Panggau ba menua Panggau ke alai sida Tutong menyadi diau.

“Nyadi gamal kumang tu enda ulih disemaka kitai mensia laban badas agi kitai, iya ga badas agi,” ku iya. gEnda jauh nyema, baka kitai ke ngagai emperaja tauka jaku orang kemaya hari tu – ‘mengejar pelangi’. Kebuah pia laban iya udah nyadi siti ‘idealism’ dalam pengidup kitai Iban maya nya menya.

“Pengidup semua bansa di dunya tu bisi idealism kediri empu, ideal soceity sida iya. Ambika banding baka sida orang putih, ‘idealism’ sida iya ke hidup rambau Robin Hood kelia. Nya alai sida iya mayuh ‘fairy tale’ pasal jerita raja-raja sida iya. Ambika sekeda chunto cerita Cinderella, The Princess and the Frog, Snowhite and Seven Dwarfs enggau mayuh cherita ‘fairy tale’ bukai. Nyadi ba kitai ‘Fairy Tale’ tu ke ensera, ku kitai Iban,” ku iya.

Senentang kumang tu tadi, nadai kala disakal orang pasal hal enti kitai ka ngatur pengawa kumang enti nya pasal gawai laban maya begawai tu sida kumang sigi datai nemuai ngagai orang begawai.

Nyadi enti Iban maya begawai, maya nya indu deka begari manah laban kumang ti datai nemuai ngagai orang ke begawai enggai meda sida iya enda begari manah tauka nyerida kediri.

“Indu ke megai babi enda tau enda ngena gari ke manah, ngena ngepan, enda tau ngena kain chelum laban kumang dikumbai sigi enggai meda orang enda tentu betul bepakaian lebuh maya gawai, maya rami kelebih agi orang ke megai piring,” ku iya.

Nyadi enti kitai kemaya hari tu ngatur pengawa bepekit, indu ti pemadu badas maya gawai sigi patut. Tang tuju kumang tu tadi ke ditemu kitai semua, kumang ke amat-amat nya indu Iban, sereta indu orang ari Panggau Libau.

Nyadi enti iya ukai Kumang Panggau Libau tang iya ngerasukka ngepan Iban, nya ke dikumbai Kumang Menyarung.

“Enti sema kitai baka bansa bukai mekit rambau hari gawai ambika chunto tau dipasuk semua bansa, ngarap ke sida (pengatur program muak ngagai atur Kumang Gawai) nukar nama nya nyangka baka chunto ngena nama Pekit Kumang Menyarung Gawai Dayak 2010. Lalu tu tau alai semua bansa tau masuk dia magang,” ku iya.

Ba Iban konsep pendiau Iban bisi utai ke dikumbai Kumang Menyarung, iya nya bansa gerama ke ulih diau ba dalam ai tauka ba tanah ke dikangau kitai gerama ‘Hermit’ tauka orang ribai ngangau nya ‘Hermit Crab” tauka dalam jaku Melayu ‘umang-umang’.

Bansa Iban ngumbai nya kumang menyarung laban nya ulih keluar ari ai lalu nyadi mensia lalu baka gamal kumang, gamal ke bajik tang iya ukai Iban. Nya alai iya dikumbai kitai kumang menyarung.

Nya alai, ku iya, nadai penanggul enti sema Pekit Kumang ba panggau bisi pupu bansa bukai baka pupu bansa Melayu, Cina enggau pupu bansa bukai ke ukai Dayak, masuk pekit Kumang.

“Tang enti sema orang ke masuk pekit nya siku ari apai indai sida bebansa Iban, iya nya baka ti ba undang-undang pengelama tu besetuju mega kitai tang anang nyau sida bansa bukai sigi nadai temu bunsu nya tadi enggau kitai bepekit berebut ke gelar kumang laban nya ukai tentu betul.

Enti iya pekit Kumang Menyarung Gawai Dayak, nya ke disetuju kitai.

“Laban kitai sigi bisi konsep nya. Orang bukai ke nyarungka gari tauka ngepan kitai lalu enggau kitai bepekit pemajik gamal diri,” ku iya.

Gelar Kumang tu semina kena kitai bansa Iban aja.

Taja pia ku Jimbun, anang mega kitai saru laban baka kaban kitai bansa Bidayuh sida iya bisi mega kumang enggau keling sida.

Iban enggau Bidayuh bisi gelar nya laban sida iya sigi bisi sejarah tauka jerita tuai Keling enggau Kumang.

Ba pupu bansa Orang Ulu, indu bajik sida iya digelar Keligit.

Konsep Kumang kebuah nya mayuh disebut tauka nyadi buah randau kemaya hari tu baka nyau laban kekadang bisi sekeda orang enda lantang hati bisi nalipaun nanya reti pekit kumang ke betul.

Nya alai ku Jimbun, bisi jalai chara kitai ngemetulka iya berindik ari timbal orang mayuh.

Lalu pia mega ba pengawa bepekit Kumang, orang indu ke enggau pekit Kumang enda tau ta sengapa ga masuk ke ngepan tauka bekena ke ngepan kitai Iban.

Kebuah pia laban ngepan kitai Iban sigi bisi tusun iya empu lalu enti bisi penyibil tauka senika ba ngepan nya, sigi enda patut mega diambi kitai nyadi pemenang nangkup gelar Kumang, laban ngepan Kumang sigi nadai penyibil.

Enda jauh nyema baka sugu tinggi, orang ke enggau bepekit Kumang, patut ngena sugu tinggi ke sigi iya nya tinggi ari sugu tinggi ke bukai, laban nya nanda ke iya nya indu dara ke ngembuan pemajik, baka Kumang.

Laban enti sugu tinggi nya ta baruh dia iya ukai ungkup indu dara tang indai orang.

Pia mega, chura ngepan, orang ke deka enggau bepekit Kumang, manah agi ngena ngepan chura mansau ke terang laban nya nanda ke iya ‘Kumang’ ke sigi indu ke tau diambi nyadi ke bini orang bujang berani baka sida Keling.

Tang kemaya hari tu, mayuh ngepan kelebih agi kain karap dikena orang betanding tang nyau chura kuning, sekedanya chura kalas (tauka pink) ke ngujung ke chura tu enda tentu tampak dipeda tang pucat.

Nya alai kebuah sekeda indu dipeda bajik tang enda menang gelar Kumang laban ngepan ke dikena sida bisi penyibil sereta enda ngakun dikena iya nangkup gelar nyadi ‘Kumang’.

JAMESJG.COM: Karang asal tau dipeda ba Utusan Borneo