Ensera Puntat Mati Kentut

Ensera tu berengkah ngenang pendiau Puntat seduai indai iya ke belangkau kadiri-diri, enda betampung enggau rumah panjai orang Gelong Batu Nakong Nyingit Nyingong Ngelentik Punggong. Ba langkau nya seduai iya betanam betupi baka orang bukai ba menoa nya.

Nyadi Puntat kenu ko leka ensera, nyau bujang raya, tang enda terus jako, bisi ka kat-kat mimit.  Nya alai enti leboh iya bejako sereta berandau enggau orang, leka jako ti dipansut ke iya suah bendar betandu-tandu.

Nyau kelama seduai ke udah diau dilangkau, pagi siti Puntat bejako enggau indai iya.

Indai..” ko iya, “A-aku de-de-ka bin-bin Indai.

Nama utai ko nuan nya anak? Tabin nuan?” ko Indai iya nanya. “Enti nuan tabin aku ngambi ke nuan manang ngubat nuan.“ Ko Indai iya.

A-aku de-de-ka bin-bin kum-kumang.“ ko Puntat.

Deka bebini nuan tu anak?” ko Indai iya nanya.

A-a  au.“ ko Puntat.

Puntat lalu ngasoh Indai iya ngambi lanji siti ke besai. Enggau lanji nya Puntat lalu nurun ka Gelong. Lanji nya keno ko ati iya, dikena ngema Kumang.  Datai ba kaki tangga rumah orang Gelong, iya lalu ngangau nanya ka penyadi rumah orang.

Oi! U-unggal Nge-Nge-Ngelai! Ja-ja-di ru-ru-rumah ki-ki-kita?“ ko iya.

Leboh maia nya Ngelai baru ngebak ke pintu baru pansut makai ari bilik.  Malik iya ngagai kaki tangga, meda Puntat.

Oh! Jadi Unggal, lalu meh niki.“ ko Ngelai.

Iya lalu niki sereta dudok ba ruai Ngelai. Iya lalu disua ke orang ruku enggau baku pinang. Udah nya samoa bujang sida dia lalu sama datai ngulu iya magang.

Nama pejalai nuan Unggal Puntat?“ ko Duat Bulan Menyimbang nanya ya.

Na-na-dai pe-pe-jalai bu-bu-kai.  A-a-ku mi-mi-na de-de-ka be-bi-ni Kum-Kum-mang.” ko iya.

Ninga iya madah ka diri deka bebini Kumang, tak ngenong magang samoa orang ke ninga iya dia.  Udah nya baru Duat Bulan Menyimbang nyaut.

Oh deka bebini Puntat tu. Lagi meh Unggal Puntat, nganti aku dulu bejako enggau Kumang empu.“ ko Duat Bulan Menyimbang.

A-a-au.” ko saut Puntat.

Kati nuan bisi mai ma dikena nuan ngema iya?“ ko Duat Bulan Menyimbang, nanya iya baru.

Bi-bi-si.  Nya-nya  la-la-nji a-aku.“ ko iya.

Duat Bulan Menyimbang lalu nyengkau lanji Puntat, lalu dima iya bejalai niti rumah.  Datai iya ba ruai sida Kumang lalu tepeda ke ukoi beranak dua pasang, mangah bendar. Tang bisi siko ke lebih agi mangah agi ari sida bukai.  Makai pan enda meh sida berani teberi ka iya, enti enda Indai Kumang empu meri iya makai. Datai Duat Bulan Menyimbang dia lalu ditunga ka iya moa lanji nya.  Udah nya ukoi lalu dikaul iya ke dalam lanji. Dinga tak mengkaing ukoi tama lanji, tang iya nadai tetemu ke utai kena nudong moa lanji. Seninjik bendar Kumang pan mansa ga deka mansang nganchau tikai dikena iya nyembui padi.

Oh Endu! Nuan ngiga utai dikena alu nudong moa ma Puntat tu!“ ko Duat Bulan Menyimbang. “Iya minta ukoi kita ke mangah tu, awak ke bisi dikena ngasu.

Eh! Kapa nya deh Bulan Menyimbang. Beri meh, enti iya minta. Maioh ukoi iya nya dia, nyau enda olih beri makai, nyau enda alah tupi agi. Nya keba manah, enti iya deka bempu indu ukoi mangah nya.“ ko Kumang.

Iya lalu ngiga utai dikena Duat Bulan Menyimbang nudong moa lanji Duat.

Bulan Menyimbang lalu ngema lanji nya baru pulai ngagai Puntat. Datai dia, gaga bendar at tudah Puntat meda lanji tak berat. Tentu Kumang, ko ati iya dalam nyin. Nama agi pengaga ati tudah tuai. Iya lalu angkat ngerampas lanji nya ari Duat Bulan Menimbang, lalu nyau nurun pulai. Laban pengaga ati iya naban ke Kumang dalam lanji, dia iya nyau enda tepadah ka diri mupok agi ngagai sida Ngelai. Skumbang dirantu jalai dia ukoi selalu ngaar dalam lanji.

A-a-nang I-I-nggar Kumang. A-a-pin da-da-tai.” ko Puntat.

Nyadi ukoi nya enda nemu agi seruran ngaar berari dalam lanji iya. Nyau datai ba pendai sida, dia Puntat lalu bejako enggau Kumang ke dalam lanji.

Ma-ma-ndi Kum-Kum-mang,“ ko iya.

Puntat lalu muka tudong lanji. Tak tekenyit iya meda indu ukoi lalu pansut ari lanji. Dinga lalu ngaar-ngaar iya, ngeli lalu ngerising deka ngetup iya.

Ngaa! Ngaar!” Ko indu ukoi nya. Iya lalu merejuk  ngigit idong Puntat. Udah nya, nama agi deh, abis samoa tungkol idong Puntat tingkil digigit ukoi. Iya lalu lari ka rumah mai moa diri nadai agi idong.

Darah idong iya nyau kerenjui nurun moa iya. Ukoi lalu ngagai iya mansang deka ngigit kaki tang seruran rapas bari-ari. Tegar ga iya belanda. Datai dirumah, dia indai iya nyau enda ngelala iya agi laban ti nadai agi tungkol idong. Jako iya ga endang kaat-kaat lalu ditambah ka idul laban nadai idong.

Lapa nuan Puntat?“ ko Indai iya nanya.

Di-gi-gi-git uk-oi di-be-be-ri Bul-Bul-lan Ma-Ma-nyi-nyi-mbang.” ko iya nyaut Indai iya.

Udah nya, malu meh tudah Indai Puntat digaga Duat Bulan Menyimbang bakanya. Iya lalu berunding deka nunggu Bulan Menyimbang. Agi tumu hari siti leboh idong iya nyau udah gerai ke diketup ukoi dia Puntat lalu mansang ke Gelong, mansang deka nunggu Duat Bulan Menyimbang. Datai iya din lalu niki, endang enda nanya ke penyadi rumah. Nyau tekenyit tudah Ngelai meda Puntat ngenumu nya datai.

Apo! Nama pejalai nuan ngenumu nya Punggal?” ko Ngelai nanya iya.

A-a-au, bi-bi-si, de-de-ka nu-nu-nggu Bu-Bu-lan Ma-Ma-nyi-mbang.  I-I-ya me-meri a-a-ku u-u-koi ma-ma-ngah.” ko Puntat.

Bulan Menyimbang pan bisi ga dia sama dudok enggau Ngelai ngulu temuai.

Au, enti aku salah nya tunggu meh. Kati ka pemesai adat dipinta nuan deh?

Deka ke duit, mas, deka ka tajau nuan?“ ko Bulan Menyimbang nanya iya.

En-en-nggai a-a-ku ut-u-tai nya.“ ko Puntat.

Bah! Nama utai dikedeka nuan deh?“ ko Bulan Menyimbang nanya iya baru.

Te-te-lu ma-ma-nok ri-ri-nti, ba-gi-gi ta-tang-ga.  Pe-pe-noh a-a-ri ka-ki sa-sam-pai ka-ka pa-pa-la.“ ko Puntat nyaut.

Ninga nya tak lalu angkat Duat Bulan Menyimbang ngema badok niti rumah, mupu telu. Ukai nya baka ke nadai telu ba rumah orang Gelong, nya alai enda lama iya lalu datai ngema badok penuh laban telu manok. Udah nya lalu diengkah ka iya ba tiap-tiap tangkal tangga kenyau ari kaki nyentok ke pala tangga nitih pinta Puntat. Peda tangga kenu nyau penoh, bisi laboh skeda art tangkal tangga nya.

Angkat Puntat, lalu ngisi lanji enggau samoa telu manok nya tadi. Udah lanji iya penuh, iya lalu mupok mulai ke diri. Leboh iya datai dirumah nama agi deh, tak moa pengaga meh tudah indai meda Puntat bulih telu manok ngemaioh nya.

Udah nya, telu lalu dipandok seduai mindai iya ba kawah besai siti.  Kawah nya nyau penoh laban telu manok. Udah mansau telu seduai menyanak lalu sama berengkah makai telu sampai abis, endang nadai tinggal sigi agi.  Berasai sama kenyang meh seduai mindai udah badu makai telu manok nya tadi, ti bulih sekawah besai.

Enda lama, udah seduai menyanak tembu makai telu sekawah besai, dinga tak kentut Indai iya. Udahnya kentut ga Puntat. Kentut siko, kentut siko. Nyau betmbal-timbal kentut seduai menyanak semalam-malam nya. Tawas hari siti Puntat seduai Indai iya pan lalu sama mati ga. Mati kentut makai telu manok kelalu maioh.

Nyadi kenu ko leka ensera tu, dia deh Indai Puntat bebali nyadi Nendak. Nya alai enti kitai ngasu beburu, bisi ninga nendak kiba lalu saut nendak kanan, nya burung manah, laban nya burung surong Unggat. Ngayu ke kitai mandok jelu ulih ngaga sahari nya.

Nyadi Puntat kenu ko ensera tu, mati lalu bebali nyadi salabuan satawak. Nya ali enti bisi gendang rayah, dinga bakaraong bala ukai nyalak ninga munyi nyawa satawak.

Abis.

6 thoughts on “Ensera Puntat Mati Kentut”

  1. Baru iya aku macha/ninga ensera tu. Kasih tudah Puntat, udah ga di keduan Duat, mati laban bau kentut saduai mindai! :-(

  2. apuu….asai ka kala ku ninga ensera pandak tu deh…lebuh maya agi mit kelia selalu niang ini kami nusoi ensera munyi tu..tapi watak ia ukai Puntat la…jalai cerita sama..cuma watak ia benama Senerong ngau indai ia. Indai ia parai panchak kentut Senerong laban kelalu mayuh makai telu..dinding abis belubang laban kentut seduai ia mindai..hahaah…cuma ending jak la..lain mimit..hehe..Neway, i like love tis story..reli enjoy..keep it up!

Leave a Reply